Algemene lesvoorwaarden

Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Vlaamse Regering, departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
 3. Eén lesuur omvat steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. Een praktijkles omvat 120 minuten. De lesgever mag in jouw lestijd geen andere taken verrichten die niets met de rijles te maken hebben, met uitzondering van administratieve verplichtingen die betrekking hebben op de kandidaat.
 4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 5. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken.
  Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben. Bekwaamheidsattesten worden enkel afgeleverd indien de instructeur vaststelt dat de kandidaat het voertuig voldoende beheerst en het verkeer voldoende kan inschatten.
 6. De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een dubbel van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen. Vraag ernaar, deze moet door jou ondertekend worden.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees dan gerust dat je lesgever altijd 30 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen (= prijs van 1 lesuur)
 2. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder kosten, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de vijfde werkdag voor de geplande rijles of examenbegeleiding.
 3. Onverminderd wat hiervoor werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel niet aangerekend in geval van acute ziekte of onverwachte opname in het ziekenhuis. De reden van overmacht dient te worden gestaafd met een schriftelijk doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk binnen de drie werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde bewijzen worden niet meer aanvaard.
 4. Verplaatsen of annuleren van lessen of praktijkexamens kan tijdens de kantooruren op 051 68 98 16 of 0475 11 0 18, via sms of via email naar welkom@ardooiseautorijschool.be.
 5. De lesgever zal je een correcte rijtechniek aanleren en alles wat noodzakelijk is om een goede bestuurder te worden. Probeer zijn/haar richtlijnen zo goed mogelijk te volgen om samen met hem/haar je rijvaardigheid naar een nog hoger niveau te brengen.
 6. Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende beheerst.
 7. Als je motorlessen volgt, dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, met een minimum zoals het examencentrum voorschrijft tijdens het examen, namelijk: een helm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek (of overall) en laarzen of bottines die de enkel beschermen. Een fluohesje, door de rijschool ter beschikking gesteld, wordt verplicht gedragen tijdens de lessen op de openbare weg.

Artikel 3 – Praktijkexamens

Praktijk(her)examens:

 1. Indien je het praktijkexamen aflegt, met de rijschool onder begeleiding van de lesgever, dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool. De dag van je praktijkexamen dient de minimumstage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs, doorlopen te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling dit zelf te controleren op zijn/haar voorlopig rijbewijs.
  Wanneer je je aanbiedt op een Nederlandstalig examencentrum, wordt er verondersteld dat de Nederlandse taal voldoende gekend is om geen taalproblemen te hebben, zoniet moet men zich laten bijstaan door een beëdigde tolk. De kosten, hieraan verbonden, zijn ten laste van de kandidaat.
 2. Bij het praktijkexamen dien je steeds 30 minuten vooraf aanwezig te zijn. Voor de administratieve handelingen en moet je volgende documenten (kunnen) voorleggen:
  • ALTIJD: geldige identiteitskaart of bewijs van verlies of diefstal met een pasfoto en droogstempel gemeente
  • Cat. B: geldig voorlopig rijbewijs waarvan het theorie-examen nog geldig is en de minimumstage werd doorlopen.
  • Cat. A3, A, C: aanvraag om een voorlopig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs.
  • Cat. C: aanvraag tot het bekomen van een voorlopig rijbewijs en rijgeschiktheidsattest = medisch attest van groep 2
  • Cat. BE, C, CE: geldig rijbewijs
  • Cat. G: attest van slagen theorie-examen
 3. Stel dat je examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Ook als je examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.
 4. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.
 5. Wanneer je geflitst wordt tijdens het examen, zal de rijschool de daaraan verbonden boete terugvorderen van de leerling. Tijdens het examen draagt de leerling namelijk zelf de volledige verantwoordelijkheid van zijn/haar rijgedrag.
 6. Na elke 2 mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B ben je verplicht 6 uur praktijkles te volgen in een erkende rijschool. Hiervan wordt melding gemaakt op je voorlopig rijbewijs.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

Betreffende de betaling van de theorielessen, praktijklessen en examens gelden volgende regels. De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige en tijdige annulatie, zal deze kost steeds worden aangerekend.

De tarieven die je worden aangerekend zijn afhankelijk van de af te leggen categorie van rijbewijs en zijn terug te vinden op de website www.ardooiseautorijschool.be. Door de ondertekening van deze lesvoorwaarden aanvaard je ook deze tarieven.

De tarieven voor de examenbegeleidingen zijn exclusief de examenretributies die op het examencentrum moeten betaald worden. Deze kunt u terugvinden op www.gocavlaanderen.be

 1. Bovenvermelde prijzen zijn van toepassing tot 31/12/2024. Geen enkele andere vergoeding, tenzij duidelijk vermeld op je afsprakenoverzicht, zal je aangerekend worden.
 2. Wat de praktische lessen betreft: als de kandidaat-bestuurder tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.
 3. De factuur (theoriecursus, praktijklessen en/of examen(s)) betaal je ten laatste 10 werkdagen voor aanvang van de cursus (contant of overschrijving). Handboeken die niet in de prijs zijn inbegrepen, betaal je contant bij ontvangst.
 4. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Àrdooie. In B2B-relaties (indien u een onderneming bent) zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W. In B2C-relaties (indien u een consument bent) zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag eerst een gratis eerste herinnering worden verstuurd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen en drie werkdagen zal verwijlinteresten verschuldigd zijn die gelijk zijn aan de interest tegen de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met acht procentpunten en een forfaitaire vergoeding van € 20 in de schijf t.e.m. € 150; € 30 + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf van € 150,01 t.e.m. € 500 en € 65 +5% van het verschuldigde bedrag op de schijf vanaf € 500,01, zonder dat deze vergoeding het bedrag van € 2.000 kan overschrijden. Bovenvermelde kosten gelden onverminderd de mogelijke aanrekening van procedurekosten in geval van een gerechtelijke invordering.
 5. Gelieve het lesgeld over te schrijven op KBC BE04 4628 3598 8131, 10 werkdagen voor de eerste les of examen. Indien de tijd tussen inplannen en de les of het examen minder dan 10 werkdagen bedraagt, moet een betaalbewijs gemaild of meegebracht worden.
 6. Indien je niet tijdig betaalt, zoals overeengekomen, dan heeft de rijschool het recht, de geplande opleiding/examen niet aan te vatten, dan wel stop te zetten, en een factuur te maken voor het verschuldigde bedrag.

Artikel 5 – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Na het afronden van jouw lessenpakket en/of examen zal je een mail ontvangen om een korte evaluatie van de rijschool online in te vullen. Dit evaluatieformulier wordt alleen door de administratie en directie bekeken.
 2. Bij meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je je richten tot de zaakvoerder van de Ardooise Rijschool nl. Dhr. Nico Bracke, via email (nico@ardooiseautorijschool.be).

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades tijdens de lessen. Hij draagt zelf het risico.
  Tijdens het examen gelden andere regels, gezien de instructeur geen aanwijzingen mag geven tijdens het examen, draagt de kandidaat de volledige verantwoordelijkheid van zijn/haar rijgedrag en zal de rijschool dan ook de boetes opgelopen tijdens de examenrit terugvorderen van de leerling.
 2. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 3. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 7 – Privacy

De Ardooise Rijschool respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat de Ardooise Rijschool van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is de Ardooise Rijschool.

De Ardooise Rijschool gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van de Ardooise Rijschool. De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een eenvoudig schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar de Ardooise Rijschool. Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de rijschool zoals hiervoor aangegeven.

Artikel 8– Geschillen

Geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de Ardooise Rijschool en de klant zullen voorgelegd worden aan de Vrederechter te Tielt , of de bevoegde rechtbanken van de afdeling Brugge.

Belgisch recht is van toepassing.