Privacy- en Cookie beleid

Het adres van onze website is: https://www.ardooiseautorijschool.be/

De Ardooise Rijschool (A.R.) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op ardooise.rijschool@skynet.be.

Verwerkingsdoeleinden – Rechtsgrond(en) van de verwerking – Overmaken aan derden

A.R. verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer op een rechtmatige en behoorlijke wijze, dit overeenkomstig de geldende privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679, hierna de ‘AVG’ genoemd).

A.R. verklaart: 

  • alle wettelijke verplichtingen na te leven, dus ook de AVG, wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt; 
  • alle technische en organisatorische maatregelen getroffen te hebben die nodig zijn om het hoogst mogelijke beveiligingsniveau te bereiken en te waarborgen op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, hierbij rekening houdend met de stand van de technologie, de uitvoeringskosten en de aard, omvang en context van de verwerkingsdoeleinden; 
  • over een register voor verwerkingsactiviteiten te beschikken, in de mate dat deze verplichting van toepassing is; 
  • geen persoonsgegevens die door klanten en werkrelaties worden bezorgd door te sturen naar een partner, onderneming of organisatie gevestigd buiten de Europese Unie en maakt geen gebruik van clouddiensten die tot gevolg hebben dat de persoonsgegevens van de klanten worden getransfereerd naar een locatie buiten de Europese Unie; in het geval dit toch zou gebeuren brengt A.R. de klanten en werkrelaties hiervan op de hoogte en zorgt A.R. voor de nodige waarborgen overeenkomstig de AVG.  
  • te allen tijde behoorlijk en discreet om te gaan met alle persoonsgegevens die A.R. door de zijn klanten worden bezorgd, en in het bijzonder met alle persoonsgegevens die A.R. door klanten worden bezorgd in het kader van de theorie- of rijopleidingen. 
  • de persoonsgegevens die door de klanten worden bezorgd niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinde(n) waarvoor deze persoonsgegevens aan A.R. zijn bezorgd, tenzij de bewaring ervan bij wet is opgelegd; 
  • de nodige bijstand te verlenen overeenkomstig de AVG en alle verwerkverplichtingen voortvloeiend uit deze verordening na te leven indien A.R.  de hoedanigheid van verwerker heeft; 
  • eventuele incidenten met persoonsgegevens die door klanten en werkrelaties worden bezorgd, zo snel mogelijk en alleszins binnen de vierentwintig (24) uur na ontdekking ervan, ter kennis te brengen van de klanten en werkrelaties en de  volle medewerking te verlenen aan het onderzoek van een dergelijk incident uitgevoerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of een andere overheidsdienst; 
  • na afloop van de verwerking en alleszins bij het einde van de onderlinge samenwerking A.R. alle persoonsgegevens die door de klanten worden bezorgd zal wissen of terugbezorgen aan de klant(en) (dit dient voorafgaand te worden opgevraagd indien dit niet is aangeduid in de overeenkomst) tenzij de bewaring ervan bij wet is opgelegd (o.a. op gebied van boekhouding en/of wetgeving Rijscholen) 

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. 

Cookie beleid

Het gebruik van cookies door A.R. kadert binnen het algemene beleid van A.R. met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie, onder meer in verband met het uitoefenen van uw rechten, de mogelijkheid om een klacht in te dienen en profiling, vindt u in ons Privacy Beleid. 

De strikt noodzakelijke cookies en de functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de onze website en staan standaard op actief. Hiervoor hoeft u als klant geen toestemming te geven. Deze cookies zijn gerechtvaardigd op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’. Voor de analytische-, advertentie- en social media cookies vraagt A.R. steeds uw toestemming om deze te mogen gebruiken. 

Voor het plaatsen van analytische, advertentie en social media cookies vragen wij uw toestemming vooraleer deze te plaatsen. U kan uw toestemming geven door op de relevante knop in de cookiebanner te klikken of door dit aan te duiden in de cookie-instellingen, die u eveneens altijd kan terugvinden onderaan onze website. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat door uw browserinstellingen aan te passen.  

A.R. behoudt zich steeds het recht voor om dit Cookie Beleid te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig het toepasselijk Cookie Beleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Cookie Beleid werd het laatst gewijzigd en herzien in April 2024.